افت فشار اب

افت فشار اب                                                                                                                                               حرکت اب در یک مسیر به علت وجود اصطحکاک (در لوله،شیرها و فیتینگ)،تعغیر مسیر حرکت(در زانو و سه راهی)،تغییر مقطع لوله وعوامل دیگر باعث افت فشار میشود. کاهش فشار را به طور کلی میتوان به دو دسته=1-افت فشار در لوله ها 2-افت فشار در شیر ها و فیتینگ ها تقسیم بندی نمود.                                                                                         افت فشار اب در لوله=افت فشار اب در داخل لوله به عوامل زیر بستگی دارد=(ابن عوامل قابل مقایسه با عواملی است که در افت ولتاژ در جریان برق موثر هستند).                                                                                                       1-طول لوله =هر چه طول لوله یا طول مسیری که اب باید ان را طی نماید بیشتر باشد،افت فشار ایجاد شده برای اب زیادتر خواهد بود،به عبارت دیگر افت فشار با طول لوله رابطه ی مستقیم دارد.                                                            2-سرعت اب=هر چه سرعت اب زیادتر باشد،افت فشار بیشتری برای اب به وجود می اید. مقدار افت فشار با توان دوم سرعت نسبت مستقیم دارد. به این معنی که اگر سرعت جریان اب در یک لوله 2 برابر شود افت فشار حاصله 4 برابر خواهد شد.                                                                                                                                                 3-زبری سطح داخلی لوله= هر چه زبری و ناهمواری های صطح داخلی لوله بیشتر باشد ،افت فشار اب در داخل لوله بیشتر خواهد بود.                                                                                                                                         4-قطر لوله =هرچه قطر لوله بیشتر باشد اب راحتتر از ان عبور کرده افت فشار کمتری به وجود می اید.(به عبارت دیگر مقدار افت فشار در لوله با قطر لوله رابطه معکوس دارد).                                                                                       5-جرم مخصوص اب =بنا بر ازمایش های انجام شده مقدار افت فشار اب در داخل لوله با حرم مخصوص اب رابطه مستقیم دارد. میدانیم که در اثر گرم شدن اب حجم ان افزایش یافته در نتیجه جرم مخصوص ان کاهش مییابد،بنا بر این مقدار افت فشار اب در لوله با درجه حرارت اب رابطه معکوس دارد.                                                                                         افت فشار اب در شیر و فیتینگ ها=اب در مسیری که طی می کند به اجبار از (شیرها)و(فیتینگ هایی)عبور میکند که در اثر ان افت فشار ایجاد میگردد که این افت فشار را افت فشار (موضعی)و یا (محلی)میگویند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.