انتقال گرما در منطقه تهران

انتقال گرما در منطقه تهران

هدفهای رفتاری – پس از پایان این فصل از فرا گیر انتظار میرود :

1-گرما و نظرییه جنبشی مولکولی را توضیح دهد .

2- دما و نظرییه جنبشی مولکولی را توضیح دهد .

3-اندازه گیری با درجه بندی سلسیوس و درجه بندی کلوین را توضیح میدهد .

4- واحد سنجش دما را بیان میکند.

5-گرمای ویژه اجسام را توضیح میدهد .

6- توان گرمایی را توضیح میدهد.

7- انتقال گرما را بیان میکند .

8- روشهای انتقال گرما را توضیح میدهد .

9- انتقال گرما را از یک جدار را توضیح دهد .

10- عایق کاری را توضیح میدهد .

                                                              انتقال گرما

طبق نظرییه ملوکولی

1-اجسام از ذرات ریز به نام ملکول تشکیل میشوند.

2- مولکولها انرزی جنبشی و پتانسیل دارند.

3- گرما مجموع انرزی پتانسیل و جنبشی مولکول هاست.

فلاسفه قدیم بر این باور بودند که گرما سیالی نامرئی است که از جسم گرم به سوی جسم سرد جریان دارد و برای این سیال اصطلاح کالری به کار می بردند.

در ایده جدید از گرما به عنوان انرژی حرکت مولکولی  یاد میشود و تحت عنوان نظریه جنبشی مولکولی نامیده میشود .

چون مولکولهای اجسام حرکت میکنند انرژی جنبشی دارند و به سبب وضع و حالتی که نسبت به یکدیگر دارند انرزی پتانسیل نیز دارد.

وقتی جسمی را گرم میکنیم انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی مولکولهای ان را افزایش میدهد طبق نظریه جنبش مولکولی گرما مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی مولکول هاست.

فصل 2 -دما

وقتی به جسمی گرما یا انرژی میدهیم سرعت مولکولها و انرژی جنبشی داخلی ان افزایش می یابد .

این افزایش به صورت افزایش دما متجلی میشود بر عکس با گرفتن دما  یا انرژی از جسم سرعت مولکول ها و دمای جسم کاهش می یابد.بنابراین دمای یک جسم نشانه ای از یک جسم متوسط مولکول های تشکیل دهنده ان است .

بر اساس نظریه جنبشی مولکولی در صورتی که    کاهش انرژی یک جسم تا به صفر ادامه داشته باشد دمای ان به صفر مطلق  (-273/15 ) سانتیگراد می رسد و حرکت مولکولی کاملا متوقف میشود.

دما را نباید با گرما که شکلی از انرژی  است اشتباه کرد. دما میزان سرعت مولکول های یک جسم را نشان میدهد در حالی که گرما نه تنها نشان دهنده سرعت حرکت مولکول هاست بلکه تعیین کننده تعداد مولکول هایی است که تحت تا ثیر ان قرار گرفته اند.

فرض کنید در اتاقی که نشسته اید بهطور کامل بسته و ایزوله باشد کبریتی را روشن کنید و دماسنج نصب شده در اتاق را به دقت در نظر بگیرید با وجود اینکه دمای شعله کبریت بالای 1000c است نمیتوانید تغییر دمای اتاق رابر روی دما سنج ببینید .

حال یک شمع فولادی به وزن 300کیلوگرم و دمای 200 ساتیگراد داخل همان اتاق می اوریم در مدت کمی بدون نیاز به خواندن ترمومتر افزایش دما را احساس می کنید گرچه دمای شعله کبریت خیلی بیشتر از دمای شمش است ولی شمش فولادی گرمای خیلی بیشتری دارد و دمای اتاق را بالا میبرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.