رابطه قدرت با مقدار اب دهی،هدوبازده پمپ

رابطه قدرت اب دهی،هد و بازده پمپ=در موتور پمپ ها ؛دو قدرت مورد ارزیابی قرار می گیرد یکی قدرت مفید(قدرت جذب شده توسط اب) ودیگری قدرت مصرفی (قدرت داده شده به محور پمپ یا قدرت موتور)است قدرت مفید یا قدرت جذب شده توسط اب از این رابطه به دست می اید که در ان =(p)قدرت مفید بر حسب وات است؛(d)مقدار دبی اب در جریان)بر حسب لیتر بر ثانیه است.(p)فشار اب ورودی به پمپ مکشبر حسب پاسکال است؛(p)فشار اب خروجی از پمپ (رانش)بر حسب پاسکال است؛                                                                                                                                             عدد(1000)تبدیل لیتر به متر مکعب است.قدرت مصرفی و یا قدرت داده شده به محور پمپ که همان قدرت موتور است (نوشته شده بر روی پلاک موتور)با توجه به بازده پمپبه دست می اید.بازده پمپ عبارت از نسبت قدرت مفیدبه قدرت مصرفی=در این رابطه (p)قدرت موتور بر حسب وات است و (n)بازده موتور پمپ بر حسب در صد است.

اتصال موازی پمپ ها=دو یا چند دستگاه موتور پمپ مشابه را میتوان به منظور افزایش دبی ویا رزرو بودن یکی از انها ویا هردو منظور،به صورت موازی به یک دیگر متصل کرد.در اتصال موازی موتور پمپ ها برای جلو گیری از سیر کوله اب در جهت خلاف در مدار پمپی که خاموش است،باید روی لوله رانش هر یک از پمپها شیر یک طرفه نصب گردد. لازم به ذکر است که هر گاه چند دستگاه موتور پمپ مشابه،به صورت موازی در مداری کار کنند،دبی مدار برابر مجموع دبی ان چند دستگاه موتور پمپ خواهد بود.

اتصال صری پمپ ها=دو یا چند دستگاه موتور پمپ مشابه را میتوان به منظور افزایش فشار،به طور سری نصب کرد.به این طریق که رانش پمپ اول را به مکش پمپ دوم و رانش پمپ رابه مکش پمپ سوم اتصال می دهند و به همین ترتیب برای سایر موتور پمپ ها عمل میکنند.لازم است که شیر فلکه های کشویی دو طرف پمپ ها برای باز کردن پمپ ها در موقع تعمیر خرابی ،پیشبینی شده است و شیرهای ک طرفه برای ان است که در صورت خرابی یک دستکاه از سه دستگاه پمپ و یا رزرو بودن یکی از انها،دو دستکاه دیگر (بودون ان که لازم باشد شیر های کشویی پمپ رزروویا پمپ خراب بسته شوند)بتوانند کار کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.