لوله بازکنی ارژانتین ساعی          تخلیه چاه ارژانتین ساعی