لوله بازکنی و تخلیه چاه پاسداران            لوله بازکن در محدوده پاسداران