محاسبات بار گرمایی ساختمان

محاسبات بار گرمایی ساختمان

(اتلاف گرمایی)یک ساختمان مقدار گرمایی است که روش های مختلف از محیت گرم ساختمان در زمستان به هوای سرد بیرون انتقال می یابد.                                                                                                                                     (بار گرمایی) مقدار گرمایی است که برای سابت نگه داشتن دمای هوادرداخل ساختمان، به وسیله دستگاه های گرمایی تولید میشود.

بار گرمایی دستگاه ها معادل اتلاف گرمایی است، به همین علت اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند،بنابر این برای تعیین ظرفیت دستگاه های گرم گننده یا بار گرمایی انه، نیاز به محاسبه اتلاف گرمایی است.اتلاف گرمایی شامل دو قسمت است=                                                                                                                                            1-اتلاف گرمایی از جدارها اعم از دیوارها،پنجره ها،درها،سقفو کف.                                                                          2-اتلاف گرمایی در نتیحه ورود هوای سرد از طریق درزهای درها وپنجره ها.                                                                                                                                                                                                                               شرایط طرح هوای داخل                                                                                                                                  با توجه به فرمول کلی یکی از عوامل تعیین کننده اتلاف گرمایی،دانستن دمای هوای داخل است.دمای هوای ساختمان باعث اسایش انسان میشود.                                                                                                                           شرایط طرح هوای خارج

دمای هوای خارج (t)نه تنها سردترین دمای ممکن بر ان شهر است بلکه tمتوسط دما در سردترین شرایط در سالهای مختلف برای محل مربوط است.

اتلاف گرمایی از دیوار،در و پنجره

برای محاسبه اتلاف گرمایی از دیوار از فرمول h=ua)t-t) استفاده میکنیم.                                                                                                                                                                                                                           اتلاف گرمایی از کف و دیوارهای متصل به زمین                                                                                                   برای محاسبه میزان انتقال گرما از دیوارها و کف متصل به زمین،میتوان بر حسب درجه حرارت زمین مقدار اتلاف گرمایی هر متر مربع کف و دیوار با هم ضرب کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                  اتلاف گرمایی در اثر نفوذ هوا از درزها                                                                                                               در اثر نفوذ هوای سرد از شکاف در و پنجره ها (وخروج هوای گرم )مقدار گرما تلف میشودکه برای محاسبه مقدار اتلاف گرمایی در اثر نفوذ هوای سرد از فرمول                                                                                                                                                                                       (h=1_3nv(t-t                                                                     محاسبه میشود.                                                                                                                                         در فضاهایی از قبیل اشپزخانه کارگاه ها و…. که از هواکش استفاده میشود،میزان هوای تازه ی نفوذی برابر با دبی یا ظرفیت هوا کش خواهد بود. دیوار خارجی از نوع اجر فشاری (22 سانتیمتری)با نمای خارجی سنگی و اندود داخلی و بدون عایق.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.