پیاده کردن نقشه ساختمان

پیاده کردن نقشه ساختمان =پس از ایجاد مبنا و علامت گذاری و کنترل ان خطوط اصلی ساختمان را میتوان پیاده کرد.هر یک از گوشه ها با یک میخ چوبی قوی علامت گذاری میشود.اکنون باید به برسی زوایای قائمه و درستی طول خطوط رسم شده پرداخت.برای کنترل زوایای قائمه رسم شده چندین روش وجود دارد و در حقیقت عمل پیاده کردن نیز به یکی از این روشها انجام میشود. اکنون که کار کنترل صورت میگیرد،توصیه میشود از روشی متفاوت با روشی که برای پیاده کردن نقشه اتخاذ شد استفاده شود.پس از ان که پیاده کردن خطوط اصلی ساختمان و به پایان رسید و کار کنترل نیز انجام شد.خرکها خارج از مکان پی ها فونداسیون مستقر میشوند تا موقعیت پی ها،فوناسیونها و دیوارها رامشخص کنند.وجود خرکها نقطه گیری در تمام محله های تلاقی دیوارها و پی ها الزامی است.

ایجاد یک سطح مبنا                           پیاده کردن نقشه ساختمان

نکته بسیار مهم این است که تمامی سطح یک ساختمان نسبت به یک نقطه ثابت که (مبنا)خواننده میشود در نظر گرفته شوند.این نقطه اکنون باید ایجاد شده باشد،و در هر مکانی که امکان پذیر بوداین نقطه را باید با(پنج مارک bench-mark)مرتبط ساخت.پنج مارک پیکانی است که در بالای ان علامتی افقی قرار دارد ،خط مرکز این علامت افقی همان سطح واقعی مشخص شده در یک نقشه مساحی توپخانه است.پنج مارک ها اغلب قطع شده اند و یا در جرز دیوارها و داخل ساختمانها قرارگرفته اند.در مکانهایی که هیچ بنج مارکی در نزدیکی یا در محل ساختمان یافت نشود باید یک مبنای دائمی مناسب ایجاد گردد.مبنای محل ساختمان یا بنج مارک موقت را میتوان با کار گذاشتن دیرکی در بتوان یا مستقر ساختن یک ستون بتونی در محل ساختمان ایجاد کرد.

زمینهای ساختمانی شیبدار                     پیاده کردن نقشه ساختمان

زمین ساختمانی مسطح خیلی به ندرت یافت میشود و بنابر این پیش از شروع هر کار ساختمانی باید محل ساختمان را تسطیح کرد.در اصطلاح ساختمانی این عملیات را کاهش سطح مینامند.برای این منظور از سه روش میتوان استفاده کرد و اغلب ان روشی به کار گرفته میشود که از نظر اقتصادی با صرفه تر باشد.

1-خاکبرداری و خاکریزی=این روش بسیار متداول است،زیرا اگر به درستی انجام پذیرد مقدار خاکبرداری با مقدار خاک ریزی برابر خواهد بود.

2-خاکبرداری =حسن این روش این است که در کل محل ساختمان خاک دست نخورده وجود خواهد داشت و نقطه ضعف ان هزینه انتقال خاک از محل ساختمان است.

3-خاکریزی =این روش را نباید توصیه کرد،زیرا اگر ساختمان در محلی که خاکریزی  شده است قرار گیرد،ایجاد فونداسیونهای عمیق ضرورت پیدا میکند در غیر این صورت باید خطر نشست را در محل بعدی پذیرفت.

پیاده کردن نقشه ساختمان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.