چاه بازکن در حومه جماران     لوله بازکن در حومه جماران