چاه بازکن در محدوده لویزان    لوله بازکنی در محدوده لویزان