لوله بازکنی بهمنیار          تخلیه چاه در محدوده بهمنیار