لوله بازکنی بلورسازی      تخلیه چاه منطقه بلورسازی