لوله بازکنی بزرگراه شهیاد     تخلیه چاه بزرگراه شهیاد