تخلیه چاه بزرگراه شمال عباس اباد      لوله بازکنی بزرگراه شمال عباس اباد