لوله بازکنی بروجردی    تخلیه چاه در خیابان بروجردی