تخلیه چاه در عباس اباد        لوله بازکنی در عباس اباد