تخلیه چاه در بلوار فردوسی        لوله بازکنی در بلوار فردوسی