تخلیه چاه در جمهوری               لوله بازکنی در جمهوری