تخلیه چاه در خواجه نصیر      لوله بازکنی در خواجه نصیر