تخلیه چاه در خیابان امام خمینی  لوله بازکنی در خیابان امام خمینی