تخلیه چاه در خیابان سازمان اب      لوله بازکنی در خیابان سازمان اب