تخلیه چاه درکوی بیمه           لوله بازکنی درکوی بیمه