تخلیه چاه در مجیدیه-خاقانی            لوله بازکنی در مجیدیه-خاقانی