لوله بازکنی دولتخواه          تخلیه چاه در محدوده دولتخواه