لوله بازکنی خلیج فارس     تخلیه چاه در محدوده خلیج فارس