تخلیه چاه خیابان 30 متری جی       لوله بازکنی خیابان 30 متری