تخلیه چاه خیابان ایت الله طالقانی   لوله بازکنی خیابان ایت الله طالقانی