تخلیه چاه خیابان بزرگراه 100          لوله بازکنی خیابان بزرگراه 100