تخلیه چاه خیابان فداییان اسلام     لوله بازکنی خیابان فداییان اسلام