لوله بازکنی خیابان حلال احمر   تخلیه چاه خیابان حلال احمر