تخلیه چاه خیابان مجاهدین اسلام       لوله بازکنی خیابان مجاهدین اسلام