تخلیه چاه در خیابان مصطفی خمینی    لوله بازکنی در خیابان مصطفی خمینی