تخلیه چاه در خیابان پاستاران          لوله بازکنی در خیابان پاستاران