تخلیه چاه خیابان شهید مطهری        لوله بازکنی خیابان شهید مطهری