تخلیه چاه خیابان شاهرخ     لوله بازکنی خیابان شاهرخ