تخلیه چاه خیابان تخت جمشید      لوله بازکنی خیابان تخت جمشید