تخلیه چاه خیابان خرمشهر         لوله بازکنی سمت خیابان خرمشهر