تخلیه چاه میدان 15 خرداد           لوله بازکنی میدان 15 خرداد