تخلیه چاه میدان 25 شهریور          لوله بازکنی میدان 25 شهریور