تخلیه چاه میدان 28 مرداد         لوله بازکنی میدان 28 مرداد