تخلیه چاه میدان 7 تیر                   لوله بازکنی میدان 7 تیر