تخلیه چاه میدان ایران نوین          لوله بازکنی میدان ایران نوین