تخلیه چاه میدان امام حسین            لوله بازکنی میدان امام حسین