تخلیه چاه میدان 24 اسفند                لوله بازکنی میدان 24 اسفند