تخلیه چاه میدان اریاشهر          لوله بازکنی میدان اریاشهر