تخلیه چاه میدان استقلال               لوله بازکنی میدان استقلال