تخلیه چاه میدان ازادی           لوله بازکنی میدان ازادی