تخلیه چاه میدان باغشاه         لوله بازکنی میدان باغشاه