تخلیه چاه میدان فرحناز         لوله بازکنی میدان فرحناز