تخلیه چاه میدان فلسطین            لوله بازکنی میدان فلسطین