تخلیه چاه در میدان حر       لوله بازکنی در میدان حر